Husejnagić Kemal

Husejnagić Kemal, rođen 23.7.1990. godine u Sarajevu. Nakon završene Prve gimnazije u Zenici upisuje Šumarski fakultet u Sarajevu gdje stiče zvanje Magistra šumarstva na katedri za Ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila. Trenutno studira na magistarskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na smjeru Menadžmenta.

Prvo radno iskustvo stiče u privatnom sektoru u kompanijama za preradu drveta. Trenutno zaposlen u Gradskoj upravi u Zenici, sektor Privrede i upravljanja razvojem.

Učesnik više sastanaka o potencijalima Biomase u BIH u organiizaciji GIZ-A. Inicijator nekoliko međusektorskih sastanaka drvoprerade i šumarstva u FBIH.

Dobitnik certifikata o energetskoj efikasnosti u BiH.

Dobitnik certifikata o zelenom razvoju, sa fokusom na zelene javne nabavke radi energetske obnove javnih nabavki.

 Dobitnik certifikata “COBES” projekat GiZ-a u smislu jačanja konkurentnosti drvoprerade u BiH.

Posjeduje vještine po pitanju primjene standarda i komparacija ISO 14001 i 50001.

Autor dva naučna rada iz oblasti šumarstva:

  1. Sličnosti i razlike u sistemu gazdovanja jednodobnim sastojinama i prebornim šumama. 
  2. Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja Šumskoprivredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, Magistarski rad.