Venera Simonović

Venera Simonović

Venera Simonović je rodjena 22.08.1976 godine u Sarajevu. Završila je gimnaziju i građevinski fakultet u Sarajevu. Magistrirala je na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju-IZIIS u Skopju na temu dejstva potresa na aluminijumske i čelične konstrukcije. Trenutno radi doktorat na Građevinskom fakultetu u Mostaru na temu dejstva zemljotresa na zidane objekte ojačene mikroarmiranim betonom i mehaničkim damperima. Objavila je veliki broj naučnih radova kako u stručnim časopisima tako i na konferencijama na kojima je aktivno učestvovala i predavala. Pohađala je brojna stručna usavršavanja od Srbije, Makedonije do Njemačke, Italije i Švajcarske. Dobitnica je znatnog broja stipendija i priznanja; učesnica je brojnih radionica i seminara. Završila je program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje objekata u organizaciiji CETEOR-a. Članica je udruženje eksperata iz oblasti potresnog inženjerstva kao i udruženja termoenergetičara.

Preko četrnaest godina radila je kao odgovorni projektant, konsultatnt, nostrifikator i revident u Energoinvestu d.d. na velikim domaćim i međunarodnim projektima kao što su termoelektrane, hidroelektrane, trafostanice i drugo. U sklopu programa za razvoj Ujedinjenih Nacija-United Nations Development Programme UNDP bila je angažovana kao revizor za osiguranje kvaliteta na završenim radovima sanacija javnih objekata nakon poplava 2014.god. Također je bila angažovana na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima Drvene i Metalne konstrukcije. Trenutno je vrši poslove stručnog savjetnika za tehnički nadzor nad izgradnjom i obnovom objekata u Zavodu za izgradnju Kantona.