Aldin Kozić
Aldin Kozić

Kao magistar politologije usmjerenje za demokratiju i ljudska prava dio sam ovog tima dvije godine. Moje dosadašnje radno iskustvo kao člana ovog tima vezano je za organizacione i uslužne aktivnosti tima te uspostavljanje saradnje sa krajnjim korisnicima. Kao nastavnik na predmetu demokratija i ljudska prava nastojimo naše ideje i vizije prenijeti mladim naraštajima.