Rođena sam u Sarajevu 19. 09. 1998. godine. Nakon završene gimnazije, 2016. godine upisujem Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem sam trenutno student pete godine. Tokom studija sam bila član organizacionog tima projekta o antimikrobnoj rezistenciji „Koristimo antibiotike pažljivo“ podržanog od strane WHO, te projekta „Platforma za istraživanje“ usmjerenog ka poticanju studenata na uključivanje u naučno – istraživački rad i širenje akademske zajednice. Također sam član organizacionog tima, kao predsjednik naučnog tima, za projekat IGSS 2021, internacionalni hirurški simpozij koji će se održati u Sarajevu. Učestvovala sam na više kongresa i seminara, te sam na istim predstavila dva rada iz neurogirurgije. U akademskoj 2018/2019 sam radila kao student demonstrator na Katedri za imunologiju, a u akademskoj 2019/2020 na Katedri za histologiju i embriologiju. Od tada aktivno učestvujem u projektu „Peer2peer“ kao student edukator za iste predmete u formi dodatne nastave koja se održava studentima. Kao volonter svake godine čestvujem u realizaciji projekta „Dan HIV/AIDS-a“ i „Race for the Cure“.