Green Council nastavlja sa implementacijom petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja».

Green Council ove godine nastavlja sa implementacijom petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja».
Osnovni cilj projekta jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

Green Council će aktivnosti usmjeriti na pojačanu i kontinuiranu promociju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva prepoznatih u strategiji zagovaranja kao i stečenih iskustava iz lokalne organske poljoprivrede sa fokusom na priručnik, medijske spotove , nastavak rada na bazi podataka, nastavak aktivnosti na prepoznavanju i uvezivanje ključnih aktera sa koji će se pridružiti implementaciji Strateškog plana zagovaranja za period 2015-2018. god. Ove godine Green Council će aktivno raditi na istraživanju nepostojanja konkretnih politika zelenog oporezivanja, realnijeg subvencioniranja, zelenih javnih nabavki, te načinima njihovog uvođenja u skladu sa domaćim tržištem i zahtjevima poljoprivrednika te dati preporuke za implementaciju istih. Nastavkom projekta naše udruženje će posjetiti dva grada u Bosni i Hercegovini u kojima će održati radionice planirane ovim projektom a o kojima ćete biti blagovremeno obavješteni. Ovi konsultativni sastanci će nam biti temelj za održavanje konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati istraživanja, razviti diskusija i podići svijest o potrebi definisanja u kojem pravcu bi provođenje ove politike moglo da se vodi i adekvatnije utiče na vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem rješavanja problema.
Rezultati će biti predstavljeni i prezentirani putem WEB portala i printanjem brošura, uključujući kontinuiran nastavak daljeg medijskog prezentirnja.