Konferencija u okviru projekta Politike okoliša koje nose ekonomski razvoj BiH

U okviru projekta ,,Politike okoliša koje nose ekonomski razvoj BiH” udruženje Green Council je održalo konferenciju u Sarajevu jučer, 8. novembra 2018 godine u cilju prezentovanja finalnih nalaza analize Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021 koja je usvojena 04. januara 2018. godine. Konferencija je okupila predstavnike svih nivoa vlasti iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnike privrede i univerziteta, predstavnike EU projekata, donatore,  poljoprivrednike, predstavnike opština i nevladinog sektora.

Finalni nalazi analize zajedno sa smjernicama i preporukama kako za implementaciju pomenute strategije tako i za pripremu novog strateškog dokumenta u narednom programskom razdoblju ukazuju na ekonomske, socijalne, ekološke i druge posljedice neadekvatno pripremljene strategije. Svi su zaključili da BiH treba strategija kako bi imali viziju razvoja i oslobodili sredstva pomoći EU, ali da ovakav usvojeni dokument nema jasnu viziju, niti se bavi ozbiljnim zadacima kako bi se oslobodila EU IPARD sredstva za građane BiH nego na žalost oslikava BiH političku scenu te je usvojen samo da bi u pocesu EU integracija BiH uradila jedan od zadataka, ali na žalost nedovoljan da se ovoj važnoj oblasti pristupi vizionarski, održivo i odgovorno.

Projekat je okupio domaće stručnjake koji su dali svoje osvrte na pojedine oblasti iz Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021 te dali svoje preporuke za optimalno održivo strateško planiranje ove važne oblasti za društveno-ekonomski razvoj BiH. Sanela Klarić je u uvodnom izlaganju predstavila metodologiju rada za analizu te ciljeve ovog projekta. Cilj projekta jeste da se ukaže na velike manjkavosti postojećeg dokumenta te daju jasne preporuke za umanjenje štete u toku implementacije istog te jasne preporuke za izradu nove strategije u budućem strateškom periodu sa posebnim naglaskom na ekonomski aspekt ove strategije i njenu važnost za poboljšanje kvalitete života građana BiH.

Ivica Sivrić je iznio nalaze analize vezano za metodologiju izrade Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021). Ovo izlaganje je imalo za cilj da učesnicima konferencije pojasni na koji se način odvijala izrada ovog dokumenta. Prvenstveno se tu mislilo na to da se nije poštivao zakonski okvir izrade ovog dokumenta koji je propisan Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, „Službeni glasnik BiH“ broj 50/08. Njime bi Strateški plan BiH bio osnova za usmjeravanje svih planova i programa ruralnog razvoja donesenih na svim razinama vlasti u BiH. Umjesto toga se ad hoc napravio dokument koji je puko spajanje dvije entitetske strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je urađen u veoma kratkom roku angažiranjem stručnog tima, bez skoro ikakvog učešća ostalih aktera iz ovog sektora. Kao rezultat takvog pristupa ,te nepoštivanja uobičajenih metoda izrade ovakvih  dokumenata, dobiven je dokument koji je zadovoljio potrebe politike na putu pristupanja EU, a ne stvarne strateške  ciljeve  razvoja ruralnih dijelova BIH.

Slaviša Jovanović se u svojoj prezentaciji osvrnuo na važnost raspolaganja kvalitetnim, preciznim i ažurnim podacima. Uz isticanje nekoliko primjera o ažurnosti podataka, istaknuto je da su ključni izvori podataka na koje se dokument naslanja zapravo zastarjeli, odnosno odnose se uglavnom na period do 2013. godine. Stoga, neke od ključnih preporuka analize su upravo izgradnja kapaciteta i alata za redovno prikupljanje relevantnih podataka, te pokretanje koraka ka sprovođenju poljoprivrednog popisa. Ovi koraci bi sigurno doprinijeli da naredni strateški dokumenti budu konkretniji, efikasniji i uspješniji u svojoj provedbi.

Jakub Butković je posebno izložio pitanja budžeta. Budžet planiran na bazi budžeta postojećih strategija koje su opet imale precjenjene budžeta za poljoprivredu i ruralni razvoj. Previše varijabli na koje se ne može utjecati u budžetu (kreditna sredstva. Donatori, IPARD). Prosječno izdvajanje za poljoprivredu i ruralni razvoj u BiH oko 151 mil KM. Budžeti predviđeni SPRR veći za oko 72 mil KM ili 34% od budžeta u 2017. Planirani budžet za 2018 od 158 mil KM, deficit u odnosu na plan strategije od 64%. Procijenjeni gubitak IPARD sredstava 125 mil eura, plus gubitak tehničke pomoći cca 25 mil Eura ukupno 150 mil Eura. Dodatno kofinansiranje države 42 mil Eura plus privatni sektor tj. farmeri sve ukupno 334 mil eura gubitka potencijalnih investicija u sektoru poljoprivrede i rutralnog razvoja za period 2015-2020. Preporuke koje je Butković dao su da se uradi akcioni plan kojim će se dodatno razraditi ciljane akcije u dokumentu, budžet redizajnirati, postaviti jasne planove ulaganja po mjerama, te detaljnije obrazložiti. Hitno postići konsenzus oko IPARD strukture u zemlji kako ne bismo ostali bez sredstava iz IPARD III instrumenta.

Slavica Ašonja je predstavila preporuke za prilagođavanje, odnosno izradu nove strategije nakon 2020. godine. U samom dokumentu preporuke se taksativno navode i predstavljaju sublimaciju datih preporuka od svih učesnika u izradi dokumenta Analize. Međutim, u namjeri da se učesnicima konferencije skrene pažnja na važnost svih elemenata sadržanih u preporukama i njihove međusobne zavisnosti i usklađenosti – prezentovane su u 3 grupe. Suština preporuka je da se one moraju početi odmah sprovoditi i u tom smislu je predloženo da se kao prvi korak izradi Akcioni plan za pripremu izrade novog strateškog dokumenta koji će se suštinski baviti rješavanjem problema sadržanih u navedene tri grupe, a to su: (1) Klasifikacija i sistematizacija podataka, gdje je fokus stavljen na popis poljoprivrede, (2) Definisanje sveobuhvatne metodologije i (3) Izgradnja institucionalnih kapaciteta za pripremu i implementaciju strateškog dokumenta.

Nakon predstavljanja nalaza uslijedila je konstruktivna diskusija u kojoj su uzeli učešće svi prisutni kako kroz postavljanje pitanja ili sa svojim sugestijama kako trebamo nastaviti raditi na promociji nalaza ove analize. Svi su se složili da je analiza koja je predstavljena temelj za odgovorno, održivo strateško planiranje ovog važnog sektora.

Projektni tim Green Council je nakon konferencije dobio još veći elan da nastavi raditi na promociji nalaza ove analize i budućim projektima koji kroz okolišne politike nose održiv i odgovoran ekonomski razvoj BiH. Prezentacije sa konferencije kao i dokumenta Analize strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021 možete naći na www.green-council.org.

Prezentacije korištene na konferenciji možete preuzeti ovdje.