Konjic: Održana radionica u okviru projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja”

Konjic Održana radionica u okviru projektaSituacija u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH neusklađena je i neefikasna s toga je neophodno planski zagovarati suštinske promjene u ovom sektoru. U okviru projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja”,  tokom vikend radionice održane u Konjicu, zajednički se radilo na izradi strateškog plana zagovaranja.

Radionicu je organiziralo Udruženje “Savjet za zelenu gradnju“ (Green Council) uz podršku Fondacije Heinrich Boell
Zagovaranje je proces, kreiran da utiče na socijalne promjene, a nastaje iz jasnih potreba da se poboljša kvalitet života pojedinca ili zajednice.

Situacija u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH neusklađena je i neefikasna s toga je neophodno planski zagovarati suštinske promjene.
U okviru radionice dogovoreno je da zajednički nastavi zagovarati hitno Formiranje državnog Ministarstva Poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, Formiranja IPARD struktura i izrade strategije ruralnog razvoja BiH, te da zagovaramo harmonizaciju pravne stečevine sa pravnom stečevinom RU ali i harmanizaciji zakona i regulativa u BiH.
Takođe se naglašava prilika za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, važnosti državnog zakona i uvođenja standarda EU te definisanja i akreditiranja certifikata za organsku proizvodnju te zabranu GMO na cijeloj teritoriji BiH.
Ovaj strateški plan i akcioni planovi su napravljeni kroz saradnju sa ključnim akterima koji su već neformalno bili uključeni u u dosadašnje zagovaranje a koji sada žele da formalizuju svoju saradnju.
Ključni akteri su prepoznali kratkoročne i dugoročne ciljeve te zajedno izradili akcione planove za koje su se obavezali da će ih provesti u određenom definisanom roku sa jasno podijeljenim zadacima i obavezama.
Planirana evaluacija rada svih aktera, izvještavanje i nove planirane radionice će obezbjediti nadzor i vlasništvo nad procesom zagovaranja svih ključnih aktera.

Prva radionica je planirana za februar mjesec 2015. god. na kojoj bi se napravila prva provjera uspjeha i izrdio plan komunikacije.
Druga radionica je planirana za septembar kada bi se uključio veći broj aktera u sektoru u cillju definisanja potreba hamonizacije. Treća radionica se planira održati do kraja godine.
Predlaže se takodje da se u mjesecu junu zajendički pripremi konferencija na kojoj bi se predstavili rezultati zagovaranja prepoznatih kratkoročnih ciljeva i tekučih aktivnosti na planu dugoročnih ciljeva zagovaranja.
Sve radionice i konferencija će se pripemati uz podršku svih ključnih aktera prema njihovim mogućnostima i kapacitetima.
Strateški plan kao i akcioni planovi će biti javno dostupni svim prepoznatim partnerima koji će moći da se uključe u proces provođenja prema aspiracijama i kapacitetima.

Najvažnije je da se u toku procesa zagovaranja stvara sve veća i snažnija masa zagovarača koja će na taj način pokazati snagu i doprinjeti suštinskim promjenama u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH koje za krajnji cilj imaju ukupan balansiran društveno ekonomski razvoj BiH.