Održana radionica u Bugojnu

Dana, (31. oktobra 2015. godine), je u okviru projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja” održana radionica u Bugojnu, koju je organiziralo Udruženje “Savjet za zelenu gradnju” (Green Council) uz podršku Fondacije Heinrich Boell.

Cilj radionice je bio sudionicima predstaviti strateški plan zagovaranja uz potporu partnerskih organizacija, na temelju kojeg je planirano izgraditi akcijske planove za kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja, te izvršiti pripremu za izradu plana komunikacije.

Radionici je pristustvovalo 20 tak učesnika predstavnika poljoprivrednih udruženja, poljoprivrednih proizvođača, kao i predstavnici općina: Jajce, Pale, Doboj Istok, Bugojno i Visoko. Iskazan je veliki interes za radionicu i pokazana  je puna potpora ka daljem djelovanju i ostvarivanju ciljeva koji će spriječiti nastavak degradacije u poljoprivrednom sektoru.

Problemi sa kojima se suočavaju poljoprivrednici, a na koje je jasno ukazano predstavlja između ostalog njihova marginalizacija, koruptivnost kao i politička manipulacija koja utiče na izostanak podsticaja bez obrzira da li se radi o entitetima ili  državnom nivou. Učesnici su naglasili da poljoprivrednici trebaju međusobnu podršku sa ciljem jačanja konkurencije i kvaliteta proizvoda.

Sudionici radionice podržali su nastojanja da se ukaže potreba stvaranja državnog ministarstva poljoprivrede, te na nužnost uvezivanja poljoprivrednih proizvođača na nivou Bosne i Hercegovine.

Učesnici su ujedno podržali kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja koji su prezentovani na radionici. S tim u vezi ukazana je potreba za uključivanje „Saveza općina i gradova“ kao i aktivno uključivanje općina, općinskih vijeća i općinskih Načelnika u proces zagovaranja s obzirom da su općine u direktnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima kao i institucijama na većem nivou vlasti. Ukazano je i na potrebu da općine kao lokalne zajednice više ulažu u ovaj sektor. Pored navedenih cijljeva, radionica je ukazala  na potrebu saradnje sa Univerzitetom i zavodima, te pokretanje reklamnih kampanja na lokalnim (kantonalnim) nivoima i sajmovima sa posebnim akcentom na GMO-genetski modifikovana sjemena već prisutna u našoj zemlji.

Učesnici su bili saglasni u određivanju nosioca zagovaranja te je predloženo da jedan od nositelja bude i udruženje građanki Grahovo koji će svojim alatima nastojati da pojačaju proces zagovaranja. Još jedan od prijedloga bio je i formiranje radne grupe, kao i udruženja, u kojima će nosioci biti mlađi kadrovi koji ce uticati na svijest mladih i značaju njihovog učešča.

U okviru projekta tokom 2015. godine, između ostalih aktivnosti, planirana je i četvrta radionica koje će se održati u Bosanskom Petrovcu, sa ciljem posticanja ekološke modernizacije poljoprivrede, te doprinosa ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena, odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.