Green Council tim će sredinom 2014.godine, implementirati dva mini projekta finansirana od strane PILPG  ( Public International Law and Policy Group) . Da bi nastavili svoje aktivnosti podrške ustavnim reformama u sektoru poljoprirede  i ruralnog razvoja, tim Green Council će izraditi Cost Benefit analizu formiranja državnog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, koja bi služila kao dodarni argument za podršku suštinskim reformama ovog sektora. Ova analiza bi ispitala i izanalizirala koštanje sadašnji fragmentiranih struktura u BiH koje bilježe neefikasnost i zastoj sa preporučenim strukturama koje treba da preuzmu veoma značajan i glomazan pravni sistem preuzet iz EU, a koji osigurava nepovratne fondove i ulaganja u ovaj sektor.

Pored Cost Benefit analize, Green Council će i dalje raditi na jačanju saradnje privrednog i civilnog sektora kao zagovaračke snage, kroz analize zainteresovanih strana i njihovih aktivnosti odnosno izradom  dodatnih promotivnih i istraživačkih matrijala koji će se oslanjati na već postojeće i nove materijale kao što su istraživanja Green Council, materijali Saveza za ruralni razvoj BiH, istraživanje javnog mijenja PILPG i druge publikacije partnerskih organizacija. Pored pisanog materijala Green Council će zajedno sa partnerskim organizacijama  okupiti sve zainteresovana strane u Bosni i Hercegovini, u toku dva seminara, kako bi se provjerile  predložene reforme i zadobila još veća podrška u radu. Finalna konferencija,koja će se održati u junu, će okupiti ključne predstavnike zainteresovanih strana koje bi zajednički podržale tražene reforme u ovom važnom sektoru u BiH.

Info sheet projekta preuzmite Info Sheet