Na lokalnom nivou postoje inicijative kao i osvješteni građani koji žele da pokrenu orgnasku proizvodnju, da se udruže u zadruge, da proizvode energiju iz svog otpada, riješe pitanje vodovoda, navodnjavanja, kanalizacije, energije, da se bave proizvodnjom proizvoda sa dodatnim vrijednostima kroz čiste tehnologije, da obezbjede kvalitetniji život svoje zajedice kroz sadržaje obrazovanja, kulture, sporta, rekreacije, turizma,da riješe pitanje transporta, javnog prevoza, da grade objekte na održiv način, da se uvežu sa drugim optštinama u razvoju i mnogo toga više a sve u cilju odgovornog održivog razvoja i korištenja lokalnih resursa. Ovakve zajednice nemaju nikakvu podršku države ali imaju viziju i volju i sa svojim sredstvima su spremni graditi bolju budućnost na loklanom nivou. Ovakvi primjeri mogu postaći i druge u BiH da se oslone na svoja vlastita sredstva, lastite resurse i svoje vrijedne ljude i tako naprave promjene.

Opština Petrovac je mala opštna koja na čelu ima lidera koji poznaje svoju opštinu, ljude, resurse i ima viziju razvoja. U opštini žive ljudi koji svoju budućnost vide upravljanju svojim resursima i udruživanju. Opština je krenula sa izradom Strategije razvoja te oformila tim koji će raiti na ovom važnom dokumentu.

Upravo u ovom trenutku veliku vrijednost ovoj inicijativi donosi vanjska podrška kroz naš projekat podržan od srane Hainrich Boll Fondacije. Ta vanjska podrša će se ogledati u okupljanju stručnjaka iz razlićitih oblasti (ruralni razvoj, organska poljoprivreda, šumarstvo, prerada drveta, obnovjivi izvori energije, upravljanje otpadom, energetske zadruge, pametni sistemi upravljanja, cirkularne ekonomije, održivi transport, obrazovanje isl) koji bi u saradnji sa loklanim stručnjacima koji rade na izradi strategije, uposlenicima opštine i drugim zainteresovanim građanima analizirali postojeće stanje, potencijale, prepreke, izazove, probleme ali i prilike i mogućnosti te nakon sveobuuhvatne analize kroz konsultacije sa građanima prepoznali ciljeve i odredili aktivnosti za kratkoročno i dugoročno djelovanje.

Ovaj vanjski tim srtučnjaka će djelovati kao savjetodavno radno tijelo koje bi u dogovoru sa svim akterima pripremalo ekonomske analize i modele. Ovo tijelo će u dogovoru sa ključnim akterima pripremiti par projektnih dokumentacija relevantnih za aktivne donatore u BiH. Ovaj tim će takođe u toku priprema strategije razgovarati sa donatorima i projektima koji se u BiH bave pitanjima vazanim za održivi razvoja te će ostvariti direktne veze ove opštine i njenh aktivnoh građanima sa inicijativama, projektima i donatorima kojima ova inicijativa treba i može biti važna.

Takođe će se zajednički radilo na promociji ovih aktivnosti, strateškog plana ali i lokalnih projkata i inicijativa koje su u skaldu sa održivošću, zaštitom okoliša i cirkularne ekonomije.