O projektu

Projekat „Politike okoliša koje nose ekonomski razvoja BiH“ sa posebnim fokusom na analizu usvojene  Strategije Ruralnog razvoja BiH 2018-2021, je osmišljen os strane neprofitne organizacije Savjet za zelenu gradnju – Green Council. Implementacija projekta trajala je od marta do novembre 2018. godine. Projekat se realizira uz podršku  Hainrich Bolle Fondacije u BiH.

Osnovni cilj projekta jeste podizanje svijesti građana o važnosti sinergije djelovanja svih sektora koji imaju veliki uticaj na klimatske promjene a jedan od njih jeste sektro ruralnog razvoja za koji je  trenutna BiH vlast usvojila strateški dokument u januaru 2018. godine.

Projekat treba da podrži formiranje koordinisane platforme koja bi omogućila povezivanje aktivnih učesnika u sektoru kroz dijalog, intervjue, formiranje stručnog tima nezavisnih stručnjaka iz ove oblasti, analiza svojenog dokumenta strategije, praćenja implementacije iste, poređenja iste sa strategijama i standardima usvojenim i implementiranim u EU i regionu, učešća javnosti u izradi i implementaciji iste, metodologiji pripreme, usvojenim načelima implementacije, zastupljenost građana u svim segmentima te sve ono što može pomoći u sljedećoj fazi.

Aktivnosti ovog projekta:

 • Intervjui sa učesnicima u izradi dokumenta i međunarodnim organizacijama koje su podržale izradu dokumenta te prepoznavanje stručnog nezavisnog tima
 • Okupljanje nezavisnih stručnjaka iz oblastiruralnog razvoja, koji su bili spremni da na objektivan način daju svoj osvrt na dokument u skladu sa EU zahtjevima i standardima, zakonima održivosti, cirkularne ekonomije, otvaranja tzv. Zelenih radnih mjesta, optimizacije zdravog života građana, zelenih javnih nabavki i svih drugih zahtjeva održivosti koristeći logiku i razum.
 • Uvodna radionica koja je okupila preko 30 uč Radu radionice su se odzvali vodeći akteri u sektoru ruralnog razvoja, dio predstavnika lokalne i državne uprave, predstavnici međunarodnih organizacija aktivnih u ovom sektoru, poljoprivrednici, predstavnici ruralnih zajednica, stručnjaci iz prakse, kao i zainteresovani za problematiku ruralnog razvoja i održivosti iz nevladinog i rpivrednog sektora. Učesnici radionice su imali priliku čuti 5 prezentacija koje su bile fokusirane na obaveze Bih na putu EU integracija u sktoru, metodologiju izrade dokumenta Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021, transparntnosti izrade dokumenta te učešća javnosti, analize dokuemnta kroz analize usvojenih ciljeva i mjera te harmonizacije istih sa EU i ZAP. Nakon prezentacije razvila se konstruktivna diskusija koja je pomogla timu nezavisnih stručnjaka da nastave svoj rad na analizama, zaključcima i rpeporukama keje su unesene u ovaj finalni dokument.
 • Završna konferencija na kojoj se izvršila prezentacija postignutih rezultata u ofmri sažete analize sa jasnim preporukama za dajnje aktivnosti koje su u skladu sa postulatima održivosti, odgovornosti, logike i sirkularne ekonomije.

Analiza koja slijedi obuhvata pregled svih nedostataka dokumenta kroz analizu metodologije izrade, baze podataka, izabranih ciljeva i mjera, plana implementacije, usaglašenosti sa EU standardima i ZAP, zaključaka i preporuka. Ovaj dokument treba prihvatiti kao pomoć u budućem strateškom planiranju, te kao smjernice za dodatno razmatranje svega što je nelogično ili što nedostaje, odnosno uvođenje onoga što jeste  kapacitet i prednost za održive i odgvorne politike ruralnog razvoja BiH.

Cilj analize

Ova analiza prestavlja informativni dokument koji može pomoći u razumjevanju važnosti politika ruralnog razvoja za sve građane BiH, važnost uključivanja stručnjaka i svih zainteresovanih strana  u njegovoj izradi, važnost optimalne metodologije izrade, analizi valjanih podataka, odabiru argumentovanih najprioritetnijih ciljeva i mjera prema rezultatima analiza a ne želja pojedinaca, održivoj odgovornoj implementaciji i praćenju iste te važnosti usaglašavanja dokumenta sa potrebama BiH na putu Eu intergracija za održivu i odgovornu viziju razvja sektora ruralnog razvja BiH.

Pojedinačni ciljevi su:

 • Sumiranje svih nalaza i preporuka koje će osigurati odgovornu i održivu strategiju ruranog razvja BiH u budućnosti;
 • Stvaranje osnova za daljni razvoj akcionih lanova i niza pratećih dokumenata koji će obezbjediti veću održivost u implementaciji postojeće strategije;
 • Kreiranje boljeg razumjevanja i podrške svih stručnjaka , zainteresovanih strana, međunarodne zajednice i građana BiH za veću transparentnost i inkluziju;
 • Povezivanje svoh aktera koji imaju za cilj bolje informisanje, edukaciju i rad na ovim politikama u BiH koje donose balansirani prosperitet svih građana;
 • Stvaranje prepoznatljivih elemenata za inovacije i mogućnosti za zapošljavanje u realnm sektoru i smanjenje oldiva mladih ljudi iz zemlje.

Ciljne grupe

Direktne ciljne grupe kojima je ova analiza namjenjena jesu:

 • Potencijalni i aktivni poljoprivredni proizvođači;
 • Ruralne zajendice;
 • Privredne komore te druga udruženja koja okupljaju predstavnike privrednika i investitora;
 • Stručnjaci iz oblasti razvoja i drugih relevantnih sektora povezabnih za ruralni rauvoj,m cirkularnu ekonomiju i obezbjeđenje kvalitetnijeg života u ruralnim zajendicama;
 • Savjetodavne službe;
 • Idustrija;
 • Banke;
 • Predstavnici akademske zajendice;
 • Predstavnici svih nivoa vlasti u BiH;
 • Strateški partneri – međunarodne organizacije, strani investitori, EU….;
 • Organizacije civilnog društva (OCD);
 • U indirektne ciljne grupe spadaju svi građani BiH koji će imati višestruke beneficije.

Metode izrade analize

Analiza je rađena u periodu od marta do septembra 2018. godine. Proces izrade analize je vođen u fazama. Korišteni su kako primarni tako i sekundarni izvori informacija. Na samom početku intervjuisanja su akteri u izradi dokumenta, prikupljeni su i analizirani slični važeći dokumenti u rgionu i EU, postojći izvještaji, studije o mplementaciji ZAP u EU. Informaicje i saznanja koja su dobivena u ovoj fazi dali su ulazne informacije za terensko istraživanje. Prilikom terenskog istraživanja obavljen je značajan broj intervjua s predstavnicima institucija na različitim nivoima vlasti , domačim i međunardonim ekspertima i organizacijama civilnog društva (OCD). Pored toga konsultovana je najbolja praksa zemalja u regiji, posebno zemalja u EU. Nadalje preliminarni rezultati istraživanja su predstavljeni tokom radionice održane u junu 2018. god. na kojoj su akteri iz različitih oblasti ( predstavnici akademske zajednice, organizcije civilnog društva, predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, stručnjaci iz prakse, poljoprivrednici, kao i svi zainteresovani za problematike ruralnog i održivog razvoja), kroz proces diskusije dolazili do okvirnih zaključaka i prijedloga preporuka. Ova konstruktivna diskusija je poslužila da se testiraju rezultati analiza, predstavlje preliminarni rezultati i sageda mišljenje šireg spektra zainteresovanih strana.

Temeljna načela koja su se primjenjivala u procesu rada su: saradnja sa privrednicima, povezivanje sa drugim organizacijama iz oblasti poljoprivrede, zaštite okoliša, zdravstva, obrazovanja, privrede i drugih relevantnih oblasti, te usaglašavanje sa EU zahtjevima i standardima, zakonima održivosti, cirkularne ekonomije, zapošljavanja, optimizacijom kvaliteta života građana, zelenih javnih nabavki i svih drugih zahtjeva održivosti koriteći logiku i razum.