Green Council od februara tekuće godine počinje sa implementacijom  petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja».

Osnovni cilj projekta jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

 Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Poticanje dijaloga predstavnika civilnog društva i institucija vlasti u oblasti reforme poljoprivrednog sektora i klimatskih promjena u BiH odnosno ruralnog razvoja
  2. Edukacija zainteresiranih strana o prednostima ekološke poljoprivrede
  3. Promocija prednosti ekološke poljoprivrede u široj javnosti
  4. Uvezivanje ključnih aktera i formiranje zagovaračke skupine za zagovaranje pravnog i institucionalnog okvira u sektoru ruralnog razvoja.

Ciljne grupe:

Poljoprivrednici, organski proizvođači, udruženja poljoprivrednika, poljoprivredne zadruge, i druge organizacije civilnog društva, privredne komore, potrošači, razvojne agencije, mediji, Akreditovane akreditacijske kuće, mreže organizacija civilnog društva iz regiona i EU te institucije BiH na svim nivoima.

U 2014. godini projektne aktivnosti će biti usmjerene na mapiranje stvarnog stanja u sektoru organske poljoprivrede, izradu jedinstvene i  sveobuhvatne baze podataka organskih proizvodjača u BiH, dizajniranje i provođenje obuka i tematskih  konsultativnih sastanka u pet BiH gradova, javnu kampanja podizanja svijesti te pripreme odnsono izradu akcionog plana za zagovaranje pravnog i institucionalnog okvira u sektoru ruralnog razvoja. Projekat finansira Heinrich Boell Stiftung u Bosni i Hercegovini.