Reagovanje Organizacija civilnog društva iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja na zadnji Izvjestaj o napretku za BiH

Reagovanje Organizacija civilnog društvaPovodom zadnjeg Izvještaja o napretku za BiH za 2014. godinu organizacije civilnog društva u sektoru ruralnog razvoja i poljoprivrede sa žaljenjem konstatuju da, pored neprovođenja reformskih procesa od strane domaćih donosioca odluka, Evropska komisija je propustila da u Izvještaj uključi i preporuku za uspostavljanje Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH, što je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 6. februara 2014.godine (linkl) jasno stavio kao jedan od prioriteta za domaće donosioce odluka. Iznenađuje činjenica da dvije institucije EU ne slijede istu politiku i ne djeluju koordinirano jer upravo takvo djelovanje ostavlja BiH zvaničnicima dovoljno prostora za opstrukciju svih reformskih procesa. Napominjemo da je preporuka za uspostavom Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH bila dijelom Izvještaja o napretku sve do 2010.godine nakon čega, Evropska komisija prateći dnevno-politička dešavanja i raspoloženje političara, tu preporuku izostavlja iz izvještaja slijedećih godina. Potreba za postojanjem jakog tijela na državnom nivou se pokazala posebno stvarnom nakon svih pokušaja uspostavljanja kooridnacije i harmonizacije sektora u zadnjih 20 godina koji su bili krajnje neuspješni i donijeli su samo nazadovanje za sektor ruralnog razvoja i općenito građane BiH. Dodatno, najnovija istraživanja koja je Savjet za zelenu gradnju sproveo, jasno i argumentirano navode kolike ekonomske, socijalne, finansijske i svake druge gubitke BiH bilježi zbog neuspostavljanja državnog Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja. Iako smo svjedoci stalnih napomena da EU očekuje da reforme dođu iznutra i da civilno društvo bude pokretač promjena u BiH, sa žaljenjem konstatujemo da je upravo Evropska komisija zanemarila jasno artikulisan stav civilnog društva i struke kao i snažne zagovaračke aktivnosti za uspostavljanje Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH. Od novoimenovanih članova Evropske komisije ali i od Delegacije Europske unije u BiH, tražimo odvažniji stav, hrabrije djelovanje u BiH i želimo da se zausavi proces prilagođavanja raspoloženju političara u BiH i da ne odstupa od svojih već jednom zacrtanih standarda za BiH te da već u slijedećem Izvještaju o napretku uključi preporuku za uspostavu Ministarstva poljoprivrede, prehrane I ruralnog razvoja BiH.